Roðen je 1910.godine u Vraglovima, džemat Soèice kod Rogatice. Poslije mekteba i osnovne škole došao je u Sarajevo i upisao se na Gazi Husrevbegovu medresu. Po završetku nižeg teèaja na Medresi, prelazi na Šerijatsku sudaèku školu koju završava 1927/28.godine. Potom odlazi u Kairo i upisuje se na el-Azhar, gdje studira ...