Kako se sve naziva sura El-Fatiha?

Koji su nazivi sure El-Fatiha? Pošalji prijatelju, uradi hajr!