Da li je dozvoljeno dijeliti milostinju u džamiji?

Je li dozvoljeno dati sadaku u mesdžidu? Budi dio hajra, podijeli…