Ebu Ejjub el-Ensari, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Onaj ko *deset puta* izgovori: *’Lā ilāhe illallāhu vahdehū lā šerīke lehū, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve alā kulli šej’in kadīr!* – Nema boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i sva hvala i On je svemoćan!’, poput je onoga ko je ropstva *oslobodio četiri osobe* od potomaka poslanika Ismaila.” Muttefekun alejhi

#Lijepa_riječ