“…a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći.” (Et-Talak, 2)

Svako onaj ko se boji Uzvišenog Allaha i teži Njegovom zadovoljstvu u svim situacijama, Allah će ga nagraditi i na dunjaluku i na Ahiretu. Od nagrade je i to da će mu Allah dati rješenje i izlaz iz svake teškoće i problema. Pa kao što će onome ko se bude Allaha bojao biti dato rješenje i izlaz, onome ko se ne bude bojao Allaha, (takav) će upasti u nevolje i okove iz kojih se neće moći izvući i osloboditi. (Tefsir Es-Sa'di)

#kuranske_poruke