Reci: “Dođite da vam kažem šta vam je vaš Gospodar zabranio: da Mu ništa u obožavanju ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate, Mi i vas i njih hranimo, ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva; to vam On zapovijeda, da biste razumjeli.” (El-En'am, 151)

Na kraju sure El-En'am Allah nam navodi listu stvari koje su zabranjenje (haram). Među svim ovim zabranama, gdje nam Allah govori šta da ne radimo, Allah nam naređuje dobročinstvo prema roditeljima. Ovim nas Allah podučava da svaki odnos prema roditeljima koji je lošiji od dobročinstva spada u haram. Svaki naš odnos prema roditeljima, u kojem se ne ponesemo na najbolji način, je grijeh prema Allahu.

#kuranske_poruke